Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1310257

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 maja 2013 r.
II SA/Gd 11/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia z siedzibą w B. na uchwałę Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2012 r. nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym P. w gminie T. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie siedzibą w B. zwróciło się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej w niniejszej prawie uchwały Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2012 r. nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym P. w gminie T.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności (§ 1). Sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (§ 3).

Będąca przedmiotem złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wstrzymanie uchwała Rady Gminy jest, zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), aktem prawa miejscowego. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 29 sierpnia 2012 r. pod pozycją 2740 i weszła w życie, stosownie do zapisu zawartego w jej § 16, po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z powyższego wynika, że złożony w niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania dotyczy aktu prawa miejscowego, który wszedł już w życie a tym samym, wobec kategorycznego sformułowania art. 61 § 3 zdanie 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie mógł zostać uwzględniony.

Z tych też względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, działając na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.