Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 8 marca 2012 r.
II SA/Bk 99/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wywiódł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy R. z dnia (...) listopada 2011 r. o ustaleniu warunków zabudowy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 lutego 2012 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia środka zaskarżenia.

Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono skutecznie skarżącemu w dniu 6 lutego 2012 r. (k. 11 zwrotne potwierdzenie odbioru).

Termin na uiszczenie wpisu upłynął w poniedziałek 13 lutego 2012 r. Do chwili obecnej wpis ten nie wpłynął, co potwierdzone zostało przez Odział Finansowo - Budżetowy tutejszego sądu pismem z dnia 20 lutego 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie został on spełniony, co obligowało sąd do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.