Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2030003

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
II SA/Bk 90/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi E. S. i T. M. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe ze skargi E. S.;,

Uzasadnienie faktyczne

P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. postanowieniem z dnia (...) grudnia 2014 r. utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia (...) października 2014 r. o ustaleniu T. M. opłaty legalizacyjnej za popełnioną samowolę budowlaną.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożył T. M. Skargę na ww. postanowienie złożył też E. S. Obie skargi zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 lutego 2015 r. zostały połączone w celu ich wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

W trakcie postępowania sąd uzyskał informację, że w dniu (...) marca 2016 r. skarżący E. S. zmarł (vide odpis skrócony aktu zgonu z dnia (...) marca 2016 r., k. 211).

Ustanowiony na zasadzie prawa pomocy pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia 15 kwietnia 2016 r. wniósł o umorzenie postępowania ewentualnie o jego zawieszenie na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w następujących przypadkach: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W sprawie niniejszej przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie ustalające T. M. opłatę legalizacyjną za popełnioną samowolę budowlaną. Postanowienie to dotyczy zatem wyłącznie interesu prawnego skarżącego T. M., albowiem odnosi się tylko do jego praw i obowiązków.

W tych okolicznościach śmierć skarżącego E. S. spowodowała bezprzedmiotowość postępowania z jego skargi uzasadniającą umorzenie tego postępowania. W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie brak było natomiast podstaw do zawieszenia postępowania w oparciu o art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Zawieszenie postępowania może mieć bowiem miejsce tylko w przypadku, gdy przedmiot zaskarżenia dotyczy praw objętych sukcesją. W sprawie niniejszej taka sytuacja bez wątpienia nie występuje, albowiem zaskarżone postanowienie, jak już wyżej wskazano dotyczy opłaty legalizacyjnej, a więc obowiązku nałożonego na T. M.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.