II SA/Bk 896/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2415643

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2017 r. II SA/Bk 896/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. K. i E. K. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) października 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budynku gospodarczego wraz z dobudową postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.,

Uzasadnienie faktyczne

B. K. i E. K. wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, iż pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z bezrobotnym synem. Dochód rodziny stanowi emerytura skarżącego w wysokości 3.041,80 zł. Skarżąca jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, tak samo jak jej dorosły syn. Rodzina wnioskodawców posiada dom o powierzchni (...) m2 oraz nieruchomość pod tym domem, o powierzchni (...) ha. Wnioskodawcy posiadają samochód osobowy (...). Poza tym skarżący nie posiadają żadnych oszczędności czy też innych przedmiotów wartościowych. Dochód męża wnioskodawcy nie zawsze wystarcza na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych rodziny, co przekłada się na to, iż jej rodzina ma zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w kwocie 45.000 zł, z ratą miesięczną 1.100 zł. Ponadto na bieżące opłaty, w tym energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz, telefon, transport, ubezpieczenia i podatki rodzina skarżących wydaje kwotę około 2.320 zł. Pozostała kwota przeznaczana jest na zakup żywności. Rodzina nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej (k.11-12).

Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 j.t.) - prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania przedmiotowego uprawnienia stronie, jest wykazanie przez nią, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy spoczywa zatem ciężar dowodu, w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów postępowania bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe, sytuacja materialna B. K. i E. K. uzasadnia tezę, iż nie są oni w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowo - administracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu wnioskodawcy wykazali, iż pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z bezrobotnym synem. Praktycznie jedynym stałem źródłem utrzymania rodziny skarżących jest emerytura wnioskodawcy w wysokości 3.041,80 zł. Wnioskodawcy poza domem o powierzchni (...) m2 oraz niewielką działką siedliskową nie posiadają żadnych zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Ponadto z uwagi na złą sytuację materialną, w tym bezrobocie skarżącej i jej syna mają zaciągnięty kredyt konsolidacyjny. Bieżące wydatki rodziny wraz ze spłatą zaciągniętego kredytu na kwotę 45.000 zł zamyka się kwotą około 2.320 zł. Pozostała kwota około 720 zł przeznaczana jest na zakup żywności, odzieży oraz niezbędnych środków czystości trzyosobowej rodziny.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu trzyosobowej rodziny skarżących, w zestawieniu z ponoszonymi wydatkami, a także brak zgromadzonych oszczędności oraz posiadane zobowiązanie kredytowe pozwalają na stwierdzenie, iż B. K. i E. K. nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.