Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858089

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 3 grudnia 2014 r.
II SA/Bk 863/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini.

Sędziowie: WSA Małgorzata Roleder (spr.), NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2014 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie domu jednorodzinnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.