Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
II SA/Bk 84/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA E. Trykoszko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.D. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę kanału deszczowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) lutego 2004 r. doręczonym skarżącemu (...) marca 2004 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - braku formalnego skargi w postaci nadesłania odpisów skargi niezbędnych dla doręczenia ich pozostałym uczestnikom postępowania mającym prawa strony. W zakreślonym terminie brak powyższy nie został usunięty. Powyższe uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu i uzasadnia jej odrzucenie stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Stąd orzeczono jak w sentencji.-