Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858013

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 11 grudnia 2014 r.
II SA/Bk 807/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.).

Sędziowie: WSA Marek Leszczyński, NSA Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi H. K. na uchwałę Rady Gminy B. z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odstąpienia od uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.