Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029971

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II SA/Bk 761/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mieczysław Markowski (spr.).

Sędziowie: NSA Grażyna Gryglaszewska, WSA Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi G. M. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku II SAB/Bk 30/14 przez P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

G. M. w skardze wniesionej na podstawie art. 154 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi domagała się orzeczenia, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wydany w sprawie bezczynności P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. o sygn. akt II SAB/BK 30/14 w przedmiocie wydania z akt sprawy uwierzytelnionego odpisu dokumentu nie został wykonany z winy organu, a nadto zasądzenie od P.Wojewódzkigo Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.grzywny w wysokości według uznania Sądu, zasądzenia na jej rzecz na zasadzie art. 154 § 6 p.p.s.a. sumy pieniężnej do wysokości połowy kwoty określonej prawem według uznania Sądu, na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a. o wydanie postanowienia informującego właściwy organ o naruszeniu prawa przez P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. i o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SAB/BK 30/14 Sąd zobowiązał P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do załatwienia w terminie 30 dni od daty doręczenia organowi prawomocnego orzeczenia sądowego jej wniosku dotyczącego wydania z akt sprawy uwierzytelnionej kserokopii dokumentu. Zobowiązany organ do chwili wniesienia skargi obowiązku tego nie wykonał ani też nie wydał w tym przedmiocie postanowienia o odmowie wydania odpisu.

(...).03.2015 r. pełnomocnik wezwał pismem zgodnie z art. 154 § 1 p.p.s.a. organ do wykonania wyroku, na które organ odpowiedział pismem z dnia (...).04.2015 r. odmawiającym wykonania wyroku. Pełnomocnik wskazał, że pismem z dnia (...).11.2014 r. organ podjął próbę doręczenia skarżącej żądanego pisma, jednak pismo to mimo dwukrotnego awizowania nie zostało podjęte. Jej zdaniem prawdopodobnie doręczenie w tym trybie było wadliwe, ponieważ nie przypomina sobie aby w tym czasie przebywała poza domem, a ponadto nie była pouczona w trybie art. 9 k.p.a. o treści art. 41 k.p.a. Ponadto jej zdaniem tryb doręczania pisma jako czynności materialno - technicznej wyłącza stosowanie art. 44 k.p.a., ponieważ nie dotyczy postępowania administracyjnego. Zdaniem skarżącej skoro próba doręczenia pisma nie doszła do skutku organ winien był ponowić próbę doręczenia pisma lub doręczyć je w inny sposób. Nie podjęcie tych czynności oznacza, że organ nie dołożył należytej staranności w wykonaniu wyroku.

Ponadto skarżąca wskazała, że udzielone pełnomocnictwo ogólne pełnomocnikowi rozciągało się także na wykonanie wyroku wobec czego odmowa wydania pisma na jego żądanie była nieuprawniona.

W odpowiedzi na skargę P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. wniósł o oddalenie skargi, wskazując, że wyrok w przedmiotowej skardze został wykonany w wyznaczonym terminie.

W piśmie procesowym z dnia (...).03.2016 r. pełnomocnik skarżącej potwierdził, że otrzymał uwierzytelniony odpis dokumentu do którego wydania organ był zobowiązany wyrokiem, jednakże jego zdaniem nastąpiło to z półtorarocznym uchybieniem wyznaczonego terminu. Podtrzymał też stanowisko zawarte w skardze co do nieskuteczności wykonania wyroku poprzez doręczenie w trybie art. 44 k.p.a. bezpośrednio skarżącej, a nie pełnomocnikowi czym naruszył art. 40 § 2 k.p.a. i podtrzymał wnioski zawarte w skardze.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II SAB/BK 30/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zobowiązał P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do załatwienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia organowi wniosku skarżącej G. M. z dnia (...) marca 2013 r. o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu. Wyrok ten uprawomocnił się z dniem 7 października 2014 r. i doręczony został organowi 29 października 2014 r.

Zobowiązany organ przesłał Pani G. M. w dniu (...).11.2014 r. żądaną kserokopię dokumentu. Przesyłka ta jednak nie została doręczona Pani G.M. z uwagi na nieodebranie jej przez skarżącą w Urzędzie Pocztowym. Organ uznał w tej sytuacji, że doręczenie to było skuteczne i tym samym dopełnił obowiązku wykonania wyroku w zakreślonym terminie.

Kwestionując wykonanie wyroku skarżąca podnosi dwie okoliczności tj. wadliwe uznanie doręczenia ze skuteczne w trybie art. 44 k.p.a. oraz wysłanie dokumentu na adres skarżącej w sytuacji gdy miała ustanowionego pełnomocnika.

Nie można podzielić stanowiska skarżącej jakoby tryb doręczenia na podstawie art. 44 k.p.a. nie miał zastosowania z uwagi na fakt, że ten sposób doręczenia dotyczy jedynie doręczeń w toku postępowania. Wobec niewskazania w jaki sposób ma być doręczony dokument, organ mógł skorzystać także z trybu doręczenia za pośrednictwem poczty bezpośrednio na adres skarżącej. Nieodebranie przesyłki z urzędu pocztowego skutkuje zgodnie z art. 44 § 4 k.p.a. uznaniem, że pismo uważa się za doręczone z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Skarżąca nie wykazała uchybień w tym trybie doręczania wobec czego należy uznać, że organ dopełnił obowiązku nałożonego wyrokiem, wykonując ten obowiązek w zakreślonym przez Sąd terminie.

Wobec nieodebrania pisma dalsza inicjatywa w przedmiocie faktycznego odbioru żądanego dokumentu spoczywała na skarżącej i faktycznie została podjęta przez wysłanie wezwania przez pełnomocnika do wykonania, w którym przedstawił stanowisko, że doręczenie w trybie art. 44 k.p.a. żądanego dokumentu jest nieskuteczne ponieważ o jego wykonaniu winien być zawiadomiony pełnomocnik.

Odpowiadając na to pismo organ wskazał, że wykonał nałożony wyrokiem obowiązek i może ponownie przesłać dokument z tym, że skarżąca winna wskazać adres na jaki ma być wysłany lub ustanowić do jego odbioru pełnomocnika. Ostatecznie jak wynika z pisma procesowego z dnia (...).03.2016 r. skarżąca otrzymała żądany dokument przesłany przy piśmie z dnia (...).03.2016 r.

W tej sytuacji Sąd nie podziela stanowiska skarżącej jakoby wykonanie wyroku nastąpiło dopiero w marcu 2016 r., ponieważ wysłanie pisma z żądanym dokumentem z dnia (...).11.2014 r. było jedynie nieskuteczna próba jego doręczenia. Skoro przepisy k.p.a. o doręczeniach określają skutek jaki powstaje w związku z doręczeniem w trybie art. 44 k.p.a. i zastosowanie prawidłowości tego trybu nie zostało skutecznie zakwestionowane to należy podzielić stanowisko organu, że obowiązek nałożony wyrokiem został wykonany.

Można oczywiście zarzucić organowi, że zbyt długo zwlekał z ponownym przesłaniem żądanego dokumentu w związku z wystosowaniem pisma z dnia (...).03.2015 r. przez pełnomocnika wzywającego do wykonania wyroku, jednakże do tej sytuacji nie może mieć zastosowania tryb z art. 154 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzasadniający wymierzenia organowi grzywny. Przeczyłoby to bowiem wskazanemu powyżej stanowisku, że wyrok został wykonany.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 151 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.