Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122134

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 7 marca 2012 r.
II SA/Bk 76/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Romanczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. J. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) listopada 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania robót budowlanych postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

D. J. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych tj. opłaty za wniesioną skargę w kwocie 100 zł (k. 18). podając we wniosku, iż samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i zamieszkuje w mieszkaniu rodziców. Obecnie skarżąca pozostaje bez jakichkolwiek źródeł stałego utrzymania. Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną i utrzymuje się doraźnie z pracy dorywczej, z której uzyskuje dochód w kwocie około 200 zł. Ponadto pomaga jej rodzina, poprzez zapewnienie wyżywienia lub pomoc w opłaceniu bieżących rachunków. Poza nieruchomością rolną o powierzchni (...) ha wnioskodawczyni nie posiada żadnego majątku, zgromadzonych oszczędności czy też przedmiotów wartościowych. W konkluzji skarżąca wywiodła, iż nie jest w stanie pokryć kosztów prowadzonego postępowania tj. kosztów opłaty za wniesioną skargę bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny (k.18-19).

Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania przedmiotowego uprawnienia stronie, jest wykazanie przez nią, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy spoczywa zatem ciężar dowodu, w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów postępowania bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe, sytuacja materialna skarżącej uzasadnia tezę, iż nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, tj. kosztów wpisu od skargi.

Należy bowiem stwierdzić, iż ze złożonego oświadczenia wynika, że sytuacja materialna D. J. uzasadnia przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego, zgodnie z żądaniem skarżącej. W złożonym oświadczeniu wnioskodawczyni wykazała bowiem, iż w chwili obecnej nie posiada żadnego stałego źródła dochodu i utrzymuje się jedynie ze środków uzyskanych z wykonywania prac dorywczych. Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną i nie posiada żadnych zgromadzonych oszczędności, czy też przedmiotów wartościowych, a zamieszkuje w mieszkaniu rodziców.

Powyższe okoliczności, a w szczególności brak stałego dochodu w połączeniu z brakiem oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż D. J. nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów sądowych w sprawie niniejszej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie.

W tym stanie rzeczy należało uznać, iż nie należy obarczać wnioskodawczynię kosztami sądowymi, jako osoby pozbawionej środków potrzebnych na ich pokrycie, gdyż spowodowałoby to przekreślenie jej szansy na skorzystanie z prawa do Sądu.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.