Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029964

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II SA/Bk 746/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny postanawia: odrzucić skargę;,

Uzasadnienie faktyczne

K. L. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jednego brakującego egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem. Przedmiotowe wezwanie doręczono adresatowi w dniu 17 grudnia 2015 r. (k. 11). W wyznaczonym terminie autor skargi nie uzupełnił ww. braku formalnego skargi. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 grudnia 2015 r. wezwano ponownie skarżącego do nadesłania jednego odpisu skargi z dnia 15 listopada 2015 r. w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 stycznia 2016 r. (k. 16). W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 19 stycznia 2016 r. skarżący nie uzupełnił ww. braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, pomimo prawidłowego (dwukrotnego) wezwania, nie usunął w zakreślonym terminie opisanego wyżej braku formalnego skargi. W tej sytuacji Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zobligowany był do odrzucenia jego skargi, o czym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.