Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874888

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 12 grudnia 2013 r.
II SA/Bk 733/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sędziowie: NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), WSA Mirosław Wincenciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.