Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
II SA/Bk 73/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko.

Sędziowie: WSA Marek Leszczyński (spr.), NSA Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi E. W. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) grudnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki przyłącza energetycznego postanawia na mocy art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesić postępowanie sądowe w sprawie.,

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...), P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. (dalej: PWINB w B.) utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w M. (dalej: PINB w M.) z dnia (...) października 2015 r., nr (...), nakazującą E. W., reprezentującej Firmę "E." w B., dokonać rozbiórki wykonanego przyłącza energetycznego od wyświetlacza wagowego, zasilanego napięciem 230V, do wagi o długości 20,5 mb, tj. robót budowlanych wykonanych po wydaniu w dniu (...).09.2015 r. postanowienia, Nr (...), nakazującego wstrzymanie robót budowlanych przy budowie wolnostojącej najazdowej wagi samochodowej, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geod. (...), położonej w M. przy ul. S.

Skargę na decyzję PWINB w B., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, złożyła E. W.

Organ wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Koniecznym warunkiem zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na wskazanej podstawie jest sytuacja, gdy w postępowaniu wyłoniło się zagadnienie prawne (prejudykat) pozostające w związku przyczynowym z wynikiem rozpoznawanej sprawy i mające wpływ na jego treść, którego sąd nie jest w stanie rozstrzygnąć we własnym zakresie, jako że rozstrzyga o nim inny organ lub sąd.

Taka sytuacja ma miejsce w sprawie niniejszej. Ponieważ postanowienie PINB w M. z dnia (...) września 2015 r., nr (...), wstrzymujące prowadzenie robót budowlanych przy budowie przedmiotowej wagi i nakładające na inwestora obowiązki z art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego, nie podlegało zaskarżeniu w drodze zażalenia, strona mogła je zaskarżyć, zgodnie z art. 142 k.p.a., tylko w odwołaniu od decyzji. W niniejszym zatem postępowaniu sądowym, przy badaniu legalności decyzji wydanych na mocy art. 50a ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, zachodzi potrzeba zbadania także legalności powyższego postanowienia. Tymczasem PINB w M. decyzją z dnia (...) stycznia 2016 r., nr (...), nakazał E. W., reprezentującej Firmę "E." w B., dokonać rozbiórki wolnostojącej najazdowej wagi samochodowej, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geod. (...), położonej w M. przy ul. S. Od decyzji tej odwołanie do PWINB w B. złożyła E. W. Powyższe oznacza, że w ramach rozpoznawania tego odwołania organ będzie także badał legalność postanowienia z dnia (...) września 2015 r.

Zauważenia jednak wymaga, że o ile w sprawie dotyczącej nakazania rozbiórki wagi spór dotyczy kwestii, czy przedmiotowa waga jest obiektem budowlanym, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, to w sprawie dotyczącej rozbiórki przyłącza energetycznego pomiędzy wagą a wyświetlaczem (kabla, który jest integralną częścią całości urządzenia zwanego wagą), również nie da się orzec bez rozstrzygnięcia tej samej kwestii. Powyższe oznacza więc, że w niniejszej sprawie, której przedmiot nie dotyczy rozbiórki całej wagi tylko jej jednego elementu, należy rozstrzygać kwestie prawne dotyczące przedmiotu innego postępowania administracyjnego. Rozstrzygnięcie w tamtej sprawie będzie więc miało decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej. Dlatego zachodziła podstawa do zawieszenia niniejszego postępowania do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie nakazania rozbiórki przedmiotowej wagi.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.