Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585897

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 listopada 2018 r.
II SA/Bk 721/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. i M. M. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) września 2018 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych postanawia przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

M. i M. M. wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z pełnoletnim synem (student, 23 lat). Źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowi dochód uzyskiwany z prowadzonej działalności agroturystycznej (w odremontowanym domu) w wysokości 1.000 zł brutto oraz stypendium socjalnego syna w kwocie 460 zł. W skład majątku skarżących wchodzi dom o powierzchni (...) m2, budynki gospodarcze oraz nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha, przy czym są to nieużytki rolne. M. i M. M. nie posiadają zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych. W uzasadnieniu swego stanowiska podnieśli, iż ich dochody w całości przeznaczane są na bieżące utrzymanie, na które składa się opłacenie podatków - 42 zł, prądu - 200 zł, KRUS-u - 250 zł, żywności - 500 zł. Ponadto część żywności rodziny pochodzi z tego, co wyprodukują. Czasem skarżący podejmuje prace dorywcze (k. 2-5).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku skarżący dowiedli, iż nie są w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu wnioskodawcy wykazali, iż wysokość miesięcznego dochodu trzyosobowej rodziny to około 1.460 zł (dochód z agroturystyki i stypendium socjalnego syna). Wykazane wydatki miesięczne to łączna kwota około 1.000 zł, przy czym wydatki te nie obejmują wydatków syna (studenta), które są zapewne pokrywane z jego stypendium. W skład majątku M. i M. M. wchodzi dom o powierzchni (...) m2, budynki gospodarczej oraz nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha (nieużytki rolne). Poza tym wnioskodawcy nie posiadają żadnych zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu rodziny, w zestawieniu z ponoszonymi wydatkami, a także brakiem zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż skarżący nie są w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej.

Z przyczyn wskazanych powyżej, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.