Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029949

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 4 maja 2016 r.
II SA/Bk 72/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Przewodniczący: sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym z urzędu w przedmiocie zwrotu wpisu od skargi w sprawie ze skargi A. U. i M. R. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: zwrócić skarżącej M. R. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 grudnia 2015 r. skarżąca M. R. uiściła wpis od skargi złożonej w sprawie niniejszej w kwocie 200 zł (k. 55).

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W punkcie 2 wydanego w sprawie niniejszej wyroku z dnia 31 marca 2016 r. tutejszy Sąd odrzucił skargę M. R. Stąd też uiszczony przez nią wpis podlega zwrotowi na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.