Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892904

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 11 stycznia 2011 r.
II SA/Bk 710/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.).

Sędziowie: NSA Mieczysław Markowski, WSA Sławomir Presnarowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi M. W. i M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) sierpnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.