Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122131

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 11 października 2011 r.
II SA/Bk 673/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 11 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "E." Spółki z o.o. w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi "E." Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Celnej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia (...) maja 2011 r. wymierzającą "E." Sp. z o.o. w B. (dalej powoływana także jako Skarżąca) karę pieniężną w kwocie 800 zł z tytułu wykonywania transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji.

W skardze na powyższą decyzję, Spółka wniosła o wstrzymanie wykonania ww. decyzji, wskazując na duże prawdopodobieństwo jej uchylenia z uwagi na zasadność skargi. Skarżąca podniosła, że nie dysponuje środkami umożliwiającymi jej jednorazową zapłatę kary pieniężnej, zaś przeprowadzone postępowanie egzekucyjne spowoduje niepotrzebne koszty. Spółka wskazała także na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, albowiem w ostatnich czasach jest zmuszona do ponoszenia wzrastających kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zapłata kary może spowodować konieczność ograniczenia dotychczasowego zakresu działalności, a w konsekwencji konieczność redukcji zatrudnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cytowanej dalej: p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. O takim potencjalnym niebezpieczeństwie jest mowa w powołanym wyżej przepisie i z tą sytuacją należy wiązać możliwość wyrządzenia szkody lub trudnych do odwrócenia skutków (tak: postanowienie NSA z dnia 8 sierpnia 2008 r. sygn. akt II OZ 800/08, dostępne w elektronicznej bazie orzeczeń sądów administracyjnych).

Zdaniem Sądu, przedstawione w skardze okoliczności uzasadniają uwzględnienie wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Rozpatrując wniosek złożony w tej sprawie, Sąd uznał, iż uprawdopodobniono, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje na tyle trwałą zmianę, że powrót do stanu poprzedniego, w razie uwzględnienia skargi, byłby znacznie utrudniony. Istnieje bowiem potencjalna możliwość wystąpienia nieodwracalnych skutków w postaci zaprzestania lub znacznego ograniczenia prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej. Wykonanie zaskarżonej decyzji zagrażające zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji utratę przez stronę źródła utrzymania, stanowi spełnienie przesłanek z art. 61 § 3 u.p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z 18 czerwca 2004 r., FZ 136/04, cytowane (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi". Komentarz, Zakamycze 2005, s.167).

W związku z powyższym, na mocy art. 61 § 3 i 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.