Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029929

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 31 marca 2016 r.
II SA/Bk 66/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska.

Sędziowie WSA: Marek Leszczyński (spr.), Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 31 marca 2016 r. sprawy ze skargi Spółdzielni B. w B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu typu "blaszak" postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

2.

zwrócić skarżącej Spółdzielni B. w B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych.,

Uzasadnienie faktyczne

Spółdzielnia B. w B. złożyła do sądu administracyjnego skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. z dnia (...) października 2015 r. nr (...) nakazującą T. B. rozbiórkę garażu typu "blaszak" wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na skargę P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia 22 marca 2016 r. (data złożenia do Sądu) skarżąca wniosła o cofnięcie skargi w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej powoływana jako: "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie to wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu powołane wyżej negatywne przesłanki w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą i cofnięcie skargi przez Skarżącą należy uznać za dopuszczalne i skuteczne. Z tego też względu Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowe w sprawie. W zakresie zwrotu Skarżącej wpisu sądowego od skargi Sąd orzekł stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.