Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 949401

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 września 2011 r.
II SA/Bk 644/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2011 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lipca 2011 r., Nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca K. M. w dniu 25 sierpnia 2011 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., wydaną w przedmiocie zasiłku stałego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, uzasadniając, że została wniesiona po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Decyzja organu odwoławczego, będąca przedmiotem skargi została doręczona Skarżącej w dniu 25 lipca 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, znajdujące się w aktach adm.). W świetle powyższego, trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi dobiegł końca z upływem 24 sierpnia 2011 r.

Skarga na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. została złożona natomiast 25 sierpnia 2011 r. Powyższe ustalenia wskazują, że skarga została wniesiona po upływie trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.