Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840227

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 24 listopada 2015 r.
II SA/Bk 630/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sędziowie: WSA Małgorzata Roleder, NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.