Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840071

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 24 listopada 2015 r.
II SA/Bk 622/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sędziowie: NSA Grażyna Gryglaszewska, WSA Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. sprawy ze skargi B. J. C. i M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.