II SA/Bk 613/16, Brak możliwości ponownego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy bez wcześniejszego uchylenia zaskarżonej decyzji. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2165457

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2016 r. II SA/Bk 613/16 Brak możliwości ponownego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy bez wcześniejszego uchylenia zaskarżonej decyzji.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko.

Sędziowie: NSA Mieczysław Markowski (spr.), WSA Mirosław Wincenciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Z.G. na decyzję P. D. SA Oddział B. w B. z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję P. D.SA Oddział B. w B. z dnia (...) lipca 2016 r. numer (...);

2.

zasądza od P. D. SA Oddział B. w B. na rzecz skarżącej Z.G.kwotę 697,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...).06.2016 r. Z. G.zwróciła się do P. S.A. Oddział B. o udostępnienie informacji: czy P. S.A. Oddział B. uregulowało w jakikolwiek sposób kwestię umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nieruchomościach o nr (...) położonych w miejscowości F. i S. stanowiących jej własność oraz o udzielenie informacji odnośnie budowy urządzeń elektroenergetycznych na tych nieruchomościach, a w szczególności kiedy i na jakiej podstawie zostały one wybudowane oraz czy została wyrażona zgoda w zakresie wybudowania tych urządzeń wraz z przesłaniem wszelkich dokumentów uzasadniających korzystanie z powyższych nieruchomości przez P. S.A. Oddział B. lub jego poprzedników prawnych.

Odpowiadając na powyższy wniosek Dyrektora P. S.A. Oddział B. decyzją z dnia (...).07.2016 r. znak (...) udostępnił decyzję o lokalizacji szczegółowej Nr (...) Powiatowej Rady Narodowej w S. z dnia (...).11.1968 r. znak (...) poprzez przesłanie jej kserokopii, odmówił natomiast udostepnienia dokumentów techniczno - prawnych urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii napowietrznych przebiegających przez działki o nr (...) położonych w miejscowości F. i S., na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1, 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz z uwagi na fakt, iż wskazane dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Zarządzeniem Nr (...) Prezesa Zarządu P. S.A. z dnia (...) października 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorcy P. S.A.

Wnioskiem z dnia (...) lipca 2016 r. Z. G. zwróciła się o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji z dnia (...) lipca 2016 r. odmawiającej jej udostępnienie żądanych informacji wnioskowanych w piśmie z dnia (...) czerwca 2016 r.

W uzasadnieniu wskazała, że przedsiębiorstwa energetyczne zalicza się do kategorii podmiotów wykonujących zadania publiczne i zobowiązane są do udostępnienia posiadanych informacji publicznych. Żądane przez nią informacje dotyczą stosunku prawnego łączącego jej poprzednika prawnego z P. S.A. Oddział B. i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorcy, gdyż ich ujawnienie nie wpłynęłoby na sytuację przedsiębiorcy na rynku. Nie stanowią one też informacji poufnych, a zatem nie mieszczą się w zakresie pojęcia o tajemnicy przedsiębiorcy i w związku z tym brak było podstawy do powoływania się w zaskarżonej decyzji przez P. S.A. Oddział B. na treść Zarządzenia Nr (...) Prezesa Zarządu P. S.A.

W odniesieniu do twierdzenia Spółki, iż wnioskowane informacje dotyczyły decyzji administracyjnych, które podlegają udostępnieniu w trybie art. 73 k.p.a. wskazała, że regulacja ta w niniejszej sprawie nie ma zastosowania, ponieważ nie była strona postępowania i nie jest zorientowana czy z udziałem jej poprzednika prawnego toczyły się sprawy administracyjne i przed którym organem w związku z czym nie ma możliwości dostępu do tych informacji.

Ponownie rozpoznając sprawę Dyrektor P. S.A. Oddział B. wydał decyzję z dnia (...).07.2016 r. znak (...) odmawiając ponownie udostępnienia dokumentów techniczno - prawnych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii napowietrznych przebiegających przez działki Nr (...) położone w miejscowości F. i S. i przytoczył identyczną argumentację jak w decyzji z dnia (...).07.2016 r. Nadto pismem z tego samego dnia (...).07.2016 r. poinformował, że nie jest w posiadaniu dokumentacji modernizacji, przebudowy bądź remontów urządzeń elektroenergetycznych na działkach Nr (...) położonych w miejscowości F. i S.

W skardze na powyższą decyzję skarżąca wskazała, że P. S.A. jako podmiot wykonujący zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest zobowiązana w świetle przepisów tej ustawy do udostępniania posiadanych informacji publicznych. Żądane przez nią informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorcy na którą powołuje się organ, gdyż ich ujawnienie nie wpłynęłoby na sytuację przedsiębiorcy na rynku i przywołała na poparcie swoich twierdzeń orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko doktryny. Ujawnienie żądanych przez nią informacji nie może być też uznane za poufne, dotyczą one bowiem stosunków prawnych co do których nie istnieje pewność, że nie są znane osobom postronnym. Wnioskowane informacje nie mieszczą się w zakresie pojęcia o tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 5 ust. 2 ustawy nie było też potrzeby powoływania się w zaskarżonej decyzji na treść Zarządzenia Nr (...) Prezesa Zarządu P. S.A.

Skarżąca wskazała też, że odesłanie jej do uzyskania decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji i budowy urządzeń elektroenergetycznych na jej działkach w trybie art. 73 k.p.a. jest niewykonalne, nie była stroną w postępowaniach w których zapadły te decyzje i nie jest zorientowana przed jakimi organami się one toczyły z uwagi na znaczny upływ czasu. Organ w takim wypadku o ile jest w ich posiadaniu winien je udostępnić w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z powyższych względów wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę P. S.A. Oddział B. wniosła o oddalenie skargi podtrzymując argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji w okoliczności, iż żądane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorcy co uzasadniało odmowę ich udostępnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1467) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 / dalej p.p.s.a.) sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem stosując środki przewidziane w ustawie. Natomiast stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Dokonując tak rozumianej kontroli zaskarżonej decyzji oraz na mocy art. 135 p.p.s.a. poprzedzającej ją decyzji z dnia (...).07.2016 r. odmawiających udostępnienia wnioskowanych przez skarżącą informacji Sąd stwierdził, że wniesiona skarga jest uzasadniona.

Wniosek skarżącej dotyczył udostępnienia informacji czy P. S.A. Oddział B. uregulowała w jakikolwiek sposób kwestię umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomościach o Nr (...) położonych w miejscowości F. i S. oraz budowy urządzeń na tych nieruchomościach, w szczególności kiedy i na jakiej podstawie zostały one wybudowane, czy została wyrażona zgoda na ich wybudowanie oraz przesłanie dokumentów uzasadniających korzystanie z tych nieruchomości.

Organ udostępnił jedynie decyzję o lokalizacji szczegółowej Nr (...) Powiatowej Rady Narodowej w S. z dnia (...).11.1968 r. znak

(...), a w pozostałym zakresie odmówił udostepnienia informacji określając, że są to dokumenty techniczno - prawne nie podlegające udostępnieniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

W ocenie Sądu rozstrzygnięcie to jest wadliwe. Jak trafnie wskazano w wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r. sygn. akt II SAB/Wa 280/10 przedstawienie informacji zupełnie innej niż ta której oczekuje wnioskodawca lub też informacji niepełnej może powodować uzasadnione wątpliwości, co do tego czy organ w ogóle udzielił odpowiedzi.

Jak wynika z wniosku skarżącej nie chodziło jej o podanie informacji technicznych lub technologicznych dotyczących przedmiotowych urządzeń albo informacji organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą. Skoro o takie informacje skarżąca nie występowała to odmowa ich udostępnienia jest wymierzona w próżnię.

Informacje, których udostępnienia domaga się skarżąca nie mogą być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Definicja legalna pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1983 r. o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. Chodzi więc o takie informacje należące do przedsiębiorcy, których przekazanie, ujawnienie, wykorzystanie lub nabycie od osoby nieupoważnionej zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Warunkiem respektowania tej tajemnicy jest uprzednie złożenie w odniesieniu do konkretnych informacji zastrzeżenia, że nie mogą być one ogólnie udostępnione. Samo zastrzeżenie nie jest jednak wystraczające jeżeli informacja nie spełnia kryterium waloru wartości gospodarczej, technologicznej czy organizacyjnej na co wskazał w wyroku o sygn. akt I OSK 21434/13 Naczelny Sąd Administracyjny.

Udostępnienie informacji wnioskowanych przez skarżącą nie może negatywnie wpłynąć na sytuacje przedsiębiorstwa dotyczą one bowiem w istocie uzyskanie informacji na jakiej podstawie i czy za zgodą jej poprzedników prawnych P. S.A. Oddział B. wybudowała na nieruchomościach stanowiących obecnie jej własność urządzenia elektroenergetyczne oraz dostarczenie stosownych dokumentów, a tego typu informacje w żadnym wypadku nie mogą być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wskazywanie przez organ, że skarżąca może uzyskać żądane dokumenty, chodzi zapewne o decyzje administracyjne związane z budową urządzeń elektroenergetycznych w trybie art. 73 k.p.a. jest o tyle chybione, że skoro decyzje administracyjne są w posiadaniu P. S.A. Oddział B. to mogą być udostępnione także w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z tych względów Sąd uznał, że organ naruszył art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, które zgodnie z art. 145 § 2 pkt 1 lit. a miało wpływ na wynik sprawy.

Dodatkowo należy podkreślić wadliwość decyzji wydanej po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z mocy art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej do decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej stosuje się powyższy k.p.a. Rozstrzygnięcia jakie może wydać organ odwoławczy określa art. 138 § 1 k.p.a. Pośród nich nie ma możliwości ponownego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy bez wcześniejszego uchylenia zaskarżonej decyzji jak uczynił organ w niniejszej sprawie. Stanowi to naruszenie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. co daje także podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji.

Ponownie rozpoznając sprawę organ winien uwzględnić powyżej zaprezentowaną wykładnię przepisów.

Z tych względów na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. oraz art. 135 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 200 p.p.s.a. i art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.