Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 31 marca 2016 r.
II SA/Bk 61/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska.

Sędziowie WSA: Marek Leszczyński, Małgorzata Roleder (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 31 marca 2016 r. sprawy ze skargi Spółdzielni B. w B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu typu "blaszak" postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

2.

zwrócić skarżącej Spółdzielni B. w B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych.,

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca - Spółdzielnia B. w B. złożyła do sądu administracyjnego skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. z dnia (...) października 2015 r. nr (...) nakazującą M. S. rozbiórkę garażu typu "blaszak" wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na skargę P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. podtrzymał argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Pismem z dnia 22 marca 2016 r. (data złożenia do Sądu) skarżąca wniosła o cofnięcie skargi w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

W myśl postanowień art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej powoływana jako: "p.p.s.a.", Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w następujących przypadkach:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego; chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca cofnęła skargę. Cofnięcie skargi jest prawem strony i co do zasady wiąże Sąd, który uznaje tę czynność za niedopuszczalną, jedynie wówczas, gdy stwierdzi, że zmierza ona do obejścia prawa lub spowodowałaby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności - art. 60 cyt. ustawy.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi w niniejszej sprawie było skuteczne. Z tego też względu Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie w sprawie.

Skarżący uiścił w przedmiotowej sprawie wpis sądowy w kwocie 500 zł (k. 18),

a zatem w oparciu o treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należy, po uprawomocnieniu się orzeczenia, z urzędu zwrócić skarżącemu cały uiszczony w sprawie wpis.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.