Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585876

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 28 listopada 2018 r.
II SA/Bk 593/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Ś. na postanowienie Nadleśniczego Nadleśnictwa S. w S. z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

R. Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie Nadleśniczego Nadleśnictwa S. w S. z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu z dnia 10 września 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez własnoręczne podpisanie skargi oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego zaskarżonym postanowieniem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 6-9). Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 18 września 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k.12), a siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi i uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 25 września 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie. W myśl natomiast art. 220 § 1 i 3 tej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, pomimo prawidłowego wezwania, nie uiścił żądanego wpisu sądowego, nie uzupełnił też braków formalnych skargi. W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz i art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zobligowany był do odrzucenia jego skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.