Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2165443

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 grudnia 2016 r.
II SA/Bk 589/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) lipca 2016 r. znak (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2016 r. P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z dnia (...) maja 2016 r. nakazującą rozbiórkę budynku garażowego nr (...) na działce nr (...) w Z.

Skargę na decyzję organu odwoławczego złożył do sądu administracyjnego J. L.

Zarządzeniem z dnia 7 września 2016 r. Przewodniczący Wydziału wezwał Skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł oraz do przedłożenia pięciu odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono Skarżącemu w dniu 12 września 2016 r. i w wyznaczonym terminie odpisy skargi zostały przedłożone, jak też Skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 20 października 2016 r. referendarz sądowy odmówił Skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie żądanym tj. zwolnienia od wpisu od skargi, zaś postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r. tutejszy Sąd utrzymał tę odmowę w mocy (k. 44). W związku z prawomocnym rozstrzygnięciem kwestii prawa pomocy, zarządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. wezwano Skarżącego ponownie do uiszczenia wpisu od skargi zakreślając termin 7 dni i rygor jej odrzucenia. Wezwanie doręczono stronie w dniu 24 listopada 2016 r. Termin jego wykonania mijał we czwartek 1 grudnia 2016 r. Do tej daty wpis nie został uiszczony, co potwierdził pracownik Oddziału Finansowo - Budżetowego tutejszego Sądu w dniu 5 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 zdanie 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Skarżący był ponownie wzywany do uiszczenia wpisu po prawomocnym oddaleniu jego wniosku o przyznanie prawa pomocy. Obowiązku uiszczenia wpisu nie wypełnił w wyznaczonym terminie. Zobowiązuje to Sąd do odrzucenia skargi, o czym orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.