Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Bk 573/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "F." z siedzibą w B. na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "F." z siedzibą w B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu z dnia 9 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 złotych oraz do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (statut, odpis z KRS lub inny dokument) i podania numeru KRS, w terminie 7 dni od dnia doręczenia powyższych wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącej w dniu 13 sierpnia 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k.21), a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął bezskutecznie w dniu 20 sierpnia 2019 r.

W wyznaczonym terminie skarżąca Spółdzielnia przedłożyła jedynie odpis KRS.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca Spółdzielnia, pomimo prawidłowego wezwania, nie uiściła żądanego wpisu sądowego. W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zobligowany był do odrzucenia jej skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.