Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884956

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 8 listopada 2012 r.
II SA/Bk 568/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.), Sędziowie sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 listopada 2012 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - oddala skargę.-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.