Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585892

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 listopada 2018 r.
II SA/Bk 566/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) czerwca 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odmówić skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.,

Uzasadnienie faktyczne

J. Ch. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając we wniosku, iż nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej, a "zamrożenie" na czas postępowania opłaty sądowej od skargi spowoduje trudności w funkcjonowaniu każdego niewielkiego przedsiębiorcy. Podkreślił ponadto, iż działalność prowadzonej przez niego spółki jest finansowana z kredytów obrotowych, a charakter tej działalności (branża budowlana - developerska) nie zapewnia stałych i stabilnych zysków. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, iż prowadzi obecnie gospodarstwo domowe wraz z bezrobotną żoną i córką (liceum). Jedynym dochodem rodziny skarżącego jest dochód z prowadzonej działalności w kwocie 13.000 zł, przy czym strata za działalność gospodarczą ogółem w 2018 r. kształtuje się na poziomie 302.000 zł. Wnioskodawca posiada współwłasność domu o powierzchni (...) m2 o wartości 700.000 zł, (...) nieruchomości rolne o łącznej powierzchni (...) ha (łącznej wartości 450.000 zł) oraz (...) działek budowlanych (własności skarżącego, bądź współwłasności z żoną czy też ze spółką) o łącznej powierzchni (...) ha (łącznej wartości 6.488.000 zł), a także oszczędności w kwocie 700.000 zł. Rodzina skarżącego ponosi miesięcznie wydatki miesięczne na poziomie 8.000 zł (k. 15-17).

Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t.) - prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania przedmiotowego uprawnienia stronie, jest wykazanie przez nią, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Na wnioskodawcy spoczywa, zatem ciężar dowodu, a w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania. W tym stanie rzeczy rozstrzygniecie sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (vide: J. Tarno, Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; B. Dauter i inni, Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi - Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 592).

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi bowiem w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów postępowania bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

W złożonym oświadczeniu skarżący wykazał, iż obecnie prowadzi gospodarstwo domowe z bezrobotną żoną i córką, która uczy się w liceum. Źródło miesięcznego utrzymania skarżącego stanowi dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w branży budowlanej w kwocie 13.000, przy czym w 2018 r. poniósł on stratę w wysokości 302.000 zł. Wnioskodawca posiada wraz z małżonką współwłasność domu o wartości 700.000 zł, (...) nieruchomości rolne o łącznej powierzchni (...) ha (łącznej wartości 450.000 zł) oraz (...) działek budowlanych (własności skarżącego, bądź współwłasności z żoną czy też ze spółką) o łącznej powierzchni (...) ha (łącznej wartości 6.488.000 zł), a także oszczędności w kwocie 700.000 zł. Na podstawie danych zawartych we wniosku należy stwierdzić, iż posiadanie przez skarżącego źródła dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wydatków na kwotę około 8.000 zł, bez wykazana jakiegokolwiek zadłużenia z tytułu bieżącego utrzymania, a także posiadanie majątku w postaci domu, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, a także oszczędności w kwocie 70.000 zł pozwala na uznanie, iż skarżący jest w stanie pokryć pełne koszty sądowe w sprawie niniejszej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, które na obecnym etapie postępowania sprowadzają się do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł (k. 11 akt sądowych). Niewątpliwie strata w 2018 r. z prowadzonej działalności gospodarczej negatywnie wypływa na sytuację majątkową skarżącego, niemniej jednak posiadanie licznego majątku oraz oszczędności na kwotę 700.000 zł nie pozwala na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.