II SA/Bk 546/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203099

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2017 r. II SA/Bk 546/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Wincenciak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2017 r. skargi W. K. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2016 r. w sprawie sygn. akt II SA/Bk 37/15 oddalającym skargę na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) listopada 2014 r. Nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2015 r. zapadłym w sprawie II SA/Bk 37/15

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę W. K. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) listopada 2014 r. Nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W. K. dnia (...) sierpnia 2016 r. (data stempla pocztowego k. 13) złożył do tutejszego Sądu skargę o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 37/15, jako podstawę żądania wskazując art. 273 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.) - dalej również jako "p.p.s.a." Do akt sprawy dołączył pismo U. S. K. w B. - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej z dnia (...) maja 2015 r. (k. 11), które stanowi według niego dowód, iż w sprawie zaistniały nowe okoliczności faktyczne, mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie (k. 3 - 7). Wraz ze skargą o wznowienie postępowania skarżący złożył do tutejszego Sądu wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia powołując za podstawę prawną art. 86 § 1 w zw. z art. 87 § 1-2 i 4 p.p.s.a.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o jej oddalenie. Wskazał, że z akt administracyjnych bezspornie wynika, iż skarżący o istnieniu dokumentu USK z dnia (...) maja 2015 r. dowiedział się (...) marca 2016 r., bowiem w aktach sprawy znajduje się pismo skarżącego z ww. dnia skierowane do P. Urzędu Wojewódzkiego, do którego jako załącznik ww. dołączył m.in. odpowiedź U. S. K. w B. Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej z dnia (...) maja 2015 r.

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Bk 546/16 WSA

w Białymstoku odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w związku z niewykazaniem przez ww., że wniosek został złożony w terminie określonym w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II OZ 29/17 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego wniesione na ww. postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016 r.

W dniu 7 lutego 2017 r. organ dołączył do akt sądowych pismo skarżącego z dnia (...) marca 2016 r. wraz z załącznikiem, tj. pismem U. S. K. w B. - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej z dnia (...) maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Główną przyczyną odrzucenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie niniejszej jest jej niedopuszczalność z powodu braku ustawowych podstaw do wznowienia postępowania oraz brak uprawdopodobnienia zachowania terminu do wniesienia skargi.

Zgodnie z art. 270 p.p.s.a., można żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Skarga o wznowienie, aby mogła zostać skutecznie rozpoznana, powinna spełniać określone wymagania formalne, które wymienia przepis art. 279 p.p.s.a., w tym powinna zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, wskazanie podstawy wznowienia i jej uzasadnienie, wskazanie okoliczności stwierdzających zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia. Przy czym niezachowanie co najmniej jednego z powyższych wymogów powoduje niedopuszczalność skargi o wznowienie postępowania. W takiej sytuacji sąd jest zobowiązany do jej odrzucenia na podstawie art. 280 § 1 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący domaga się wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 9 kwietnia 2016 r. oddalającym jego skargę i wskazuje jako powód wznowienia okoliczność, że ostateczna decyzja została wydana w oparciu o niekompletny materiał dowodowy, który ma znaczenie w przedmiotowej sprawie. Do skargi złożonej w dniu 17 sierpnia 2016 r. dołączył pismo U. S. K. w B. - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej z dnia (...) maja 2015 r. (k. 11), które stanowi według niego dowód, iż w sprawie zaistniały nowe okoliczności faktyczne, mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie (k. 3 - 7), oraz wskazał, że o ww. piśmie dowiedział się "kilka dni temu".

Zgodnie z art. 273 § 2 p.p.s.a. można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła korzystać w poprzednim postępowaniu.

W tym miejscu należało zatem stwierdzić, iż skarżący nie wykazał żadnych nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych które mogłyby stanowić ustawową podstawę wznowienia o której mowa w art. 273 § 2 p.p.s.a. Treść skargi o wznowienie postępowania wskazuje jedynie na niezadowolenie skarżącego z dotychczasowych rozstrzygnięć Sądu, które to jej zdaniem nie rozstrzygają w sposób wyczerpujący wątpliwości związanych z okolicznościami sprawy oraz niezadowolenie z reprezentowania go przez pełnomocnika. Ponadto jak wynika z odpowiedzi organu na skargę, o istnieniu dokumentu UKS z dnia (...) maja 2015 r. skarżący dowiedział się (...) marca 2016 r., a nie jak wskazuje w skardze złożonej w dniu 17 sierpnia 2016 r. -" kilka dni temu". W dniu 7 lutego 2017 r. organ dołączył do akt sądowych pismo skarżącego z dnia (...) marca 2016 r. wraz z załącznikiem, tj. pismem U. S.K. w B. - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej z dnia (...) maja 2015 r., które potwierdza ww. fakt.

Niestwierdzenie zaistnienia ustawowych podstaw wznowienia w sprawie niniejszej wynika z niewykazania okoliczności pozwalających na ustalenie, że istnieje określona podstawa wznowienia postępowania. Jeżeli z uzasadnienia skargi wynika, że podnoszona podstawa wznowienia postępowania nie zachodzi, taka skarga, jako nieoparta na ustawowej podstawie wznowienia, podlega odrzuceniu. Samo powołanie art. 273 § 2 p.p.s.a. nie stanowi bowiem o istnieniu przesłanek do wznowienia postępowania.

W sprawie niniejszej skarżący nie uprawdopodobnił również okoliczności potwierdzających zachowanie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, ograniczając się do stwierdzenia, iż o piśmie U. S. K. w B. - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej z dnia (...) maja 2015 r., które stanowi według niego dowód, iż w sprawie zaistniały nowe okoliczności faktyczne, mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie dowiedział się "kilka dni temu". Natomiast z odpowiedzi organu na skargę oraz z dokumentacji dołączonej przez organ do akt sprawy w dniu 7 lutego 2017 r. wynika, że skarżący o istnieniu dokumentu USK z dnia (...) maja 2015 r. dowiedział się (...) marca 2016 r., bowiem w aktach sprawy znajduje się pismo skarżącego z ww. dnia skierowane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego jako załącznik ww. dołączył m.in. odpowiedź U.S. K. w B. Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej z dnia (...) maja 2015 r. Zatem trzymiesięczny termin do wniesienia skargi rozpoczął swój bieg od dnia (...) marca 2016 r. i upłynął w dniu (...) lipca 2016 r. tymczasem złożenie przedmiotowej skargi nastąpiło po upływie terminu, tj. w dniu 17 sierpnia 2016 r.

Ponadto WSA w Białymstoku postanowieniem z dnia 29 listopada 2016 r. odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, zaś Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II OZ 29/17 oddalił zażalenie skarżącego wniesione na ww. postanowienie.

Z podniesionego powyżej względu na podstawie art. 280 § 1 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.