II SA/Bk 538/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999635

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 maja 2018 r. II SA/Bk 538/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Sp.j. M. i A. D. w S., A. D., M. D. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku gospodarczego postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe w sprawie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.