Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585843

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Bk 521/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sprostowanie sentencji postanowienia z dnia (...) stycznia 2018 r. wydanego w sprawie ze skargi E. W. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejęta pod drogę publiczną postanawia sprostować pkt 2 sentencji postanowienia z dnia (...) stycznia 2018 r. w ten sposób, że zamiast kwoty "1.000,23 zł" wpisać kwotę "1.230,00 zł"

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2018 r. przyznano pełnomocnikowi skarżącego adwokatowi Z. D. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w wysokości 1.000,00 zł. Kwotę tę stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.) powiększono o kwotę podatku od towarów i usług - 23%. Kwota 1.000,00 powiększona o 23% wynosi 1.230,00 zł a nie jak błędnie wpisano w pkt 2 sentencji postanowienia 1.00,23 zł Wobec oczywistej omyłki pisarskiej należało dokonać sprostowania na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.