Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884823

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 września 2012 r.
II SA/Bk 521/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder.

Sędziowie NSA: Grażyna Gryglaszewska (spr.), Stanisław Prutis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 września 2012 r. sprawy ze skargi Ł. Ż. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpoznania sprawy zabezpieczenia wyrobów oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.