Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884231

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 5 lipca 2012 r.
II SA/Bk 508/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 lipca 2012 r. sprawy ze skargi Ł. Ż. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sprawy zabezpieczenia wyrobów postanawia na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) podjąć zawieszone postępowanie w sprawie albowiem ustały przyczyny zawieszenia wskazane w postanowieniu Sądu z dnia (...) grudnia 2011 r., tj. postępowanie dotyczące legalności decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) października 2010 r. nr (...) zakończyło się prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie z dnia (...) marca 2012 r. sygn. akt (...) uchylającym tę decyzję.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.