Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884960

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 września 2012 r.
II SA/Bk 505/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska.

Sędziowie NSA: Stanisław Prutis, Elżbieta Trykoszko (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 września 2012 r. sprawy ze skargi F. P. i U. "B.-B." S.A. w B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.