Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026836

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 lutego 2009 r.
II SA/Bk 493/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. P. i S. B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Z. P. i S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości. postanawia oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., po rozpatrzeniu odwołania W. M. N. przy ul. N. Ś. (...) i (...) od decyzji Prezydenta B. z dnia (...) lutego 2008 r. znak (...) wydanej w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości, umorzyło postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu wskazano, że podmiot skarżący nie miał legitymacji prawnej do złożenia odwołania.

Skargę na niniejszą decyzję do sądu administracyjnego skutecznie złożyła Z. P. i S. B. wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył, co następuje:

Wniosek podlegał oddaleniu.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej do sądu administracyjnego decyzji może nastąpić na wniosek skarżącego, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków - art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a.

Przesłanki powyżej wskazane nie zachodzą w sprawie niniejszej przede wszystkim z uwagi na charakter zaskarżonej decyzji. W orzecznictwie i doktrynie nie budzi wątpliwości, iż przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej, o której mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., mogą być jedynie takie akty i czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy natomiast rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie (por. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 122; postanowienie NSA z 31 stycznia 2006 r., II FZ 882/05, niepubl.). Problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki, oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (por. praca zbiorowa pod red. T. Wosia: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 296; postanowienie NSA z 14 września 2005 r., II FZ 580/05, niepubl.; postanowienie NSA z 17 lipca 2006 r., I FZ 281/06, OSP 2007, nr 6, poz. 76).

Do wykonania nie kwalifikują orzeczenia rozstrzygające określone kwestie proceduralne w toku postępowania administracyjnego, a więc nie przyznające uprawnień i nie nakładające obowiązków, które wymagałyby wykonania.

W rozpoznawanej sprawie żądaniem wstrzymania wykonania została objęta ostateczna decyzja wydana w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego. Nie ulega wątpliwości, że zaskarżona decyzja objęta wnioskiem o wstrzymanie jest rozstrzygnięciem stricte procesowym, nie wymagającym, a wręcz nie nadającym się do wykonania. W tej sytuacji nie może być mowy o wstrzymaniu zaskarżonego aktu, albowiem brak mu cechy wykonalności, co przesądza o niemożliwości pozytywnego ustosunkowania się do wniosku.

W świetle powyższego wniosek o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego należało uznać za niezasadny i oddalić go na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.