Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720640

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Bk 485/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K., H. K., B. K. i K. K. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości postanawia: odrzucić skargi M. K., H. K., B. K. i K. K.

Uzasadnienie faktyczne

Skargę na decyzję Wojewody P. z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia (...) lutego 2019 r. w przedmiocie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, tj. działki o nr (...) położonej w B., zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku: M. K. i H. K. oraz B. K. i K. K.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 lipca 2019 r. połączono do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy ze skarg ww. osób oraz poinformowano, że sprawa będzie prowadzona pod sygnaturą akt II SA/Bk 485/19. Jednocześnie wezwano M. K. i H. K. oraz B. K. i K. K. (k.16) do złożenia solidarnie dwóch brakujących odpisów skargi oraz podania numeru PESEL wnoszących skargę, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzeniami z tej samej daty wezwano też do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 200 zł M. K. i H. K. (k.17) oraz B. K. i K. K. (k. 18), terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłki zawierające powyższe zarządzenia zostały doręczone: H. K. w dniu 10 lipca 2019 r. (k. 39), K. K. w dniu 19 lipca 2019 r. (k.44). Jak wynika natomiast z adnotacji doręczyciela placówki pocztowej, przesyłek adresowanych do M. K. oraz B. K. nie doręczono, gdyż nie zostały podjęte z placówki pocztowej. Placówka pocztowa dwukrotnie zawiadamiała skarżące o możliwości odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym (awizo z 8 lipca 2019 r. i awizo powtórne z 17 lipca 2019 r.), po czym w dniu 25 lipca 2019 r. nieodebrane przesyłki zostały zwrócone na adres Sądu (k. 46 i 47). Sąd uznał zwrócone przesyłki za skutecznie doręczone z dniem 22 lipca 2019 r. W wyznaczonym terminie nie zostały jednak uzupełnione braki formalne skargi. Do dnia dzisiejszego skarżący nie uiścili też wpisów od skargi, co zostało potwierdzone przez Odział Finansowo - Budżetowy tutejszego sądu pismem z dnia 27 sierpnia 2019 r. (k. 48).

W piśmie z dnia 8 lipca 2019 r. skarżący B. K. i K. K. cofnęli skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej w skrócie p.p.s.a.), skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie skarżący M. K. i H. K. oraz B. K. i K. K. zostali wezwani do uiszczenia należnego wpisu i uzupełnienia braków formalnych wniesionych skarg oraz pouczeni o skutkach nie zastosowania się do tychże wezwań. Przesyłka zawierająca przedmiotowe zarządzenia zostały doręczone: H. K. w dniu (...) lipca 2019 r. (k. 39), a K. K. w dniu 19 lipca 2019 r. (k.44). W zakreślonym terminie skarżący nie uiścili wpisu sądowego, ani nie uzupełnili opisanych na wstępie braków formalnych skarg.

W przypadku przesyłek skierowanych do skarżących M. K. i B. K. zastosowanie miał art. 73 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienie określonego w § 2. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 3 i 4 p.p.s.a.). W niniejszej sprawie przesyłki zawierające wezwania awizowane zostały po raz pierwszy w dniu 8 lipca 2019 r. i złożone na okres siedmiu dni w placówce pocztowej. W dniu 17 lipca 2019 r. przesyłki te awizowano powtórnie, a następnie zwrócone je do Sądu z adnotacją "nie podjęto w terminie". Skoro zatem skarżące ww. przesyłek nie odebrały, należało uznać je za doręczone z upływem 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej, tj. z dniem 22 lipca 2019 r. W tej sytuacji termin do uiszczenia wpisu od skargi oraz uzupełniania wymaganego braku formalnego upłynął bezskutecznie w dniu 29 lipca 2019 r.

Odnosząc się natomiast to pisma B. K. i K. K. cofającego skargę, należy wyjaśnić, że jakkolwiek cofnięcie skargi wiąże sąd i obliguje do umorzenia postępowania, co wynika z treści art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. to w rozpoznawanej sprawie, wobec nieuiszczenia należnego wpisu i nieuzupełnienia braku formalnego, skargę B. K. i K. K. należało odrzucić. Dopuszczalność cofnięcia skargi aktualizuje się bowiem dopiero wówczas, gdy skarga została skutecznie wniesiona czyli między innymi uiszczona od niej została należna opłata oraz uzupełniono istniejące braki formalne wniesionego środka zaskarżenia.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi M. K., H. K., B. K. i K. K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.