Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 17 maja 2018 r.
II SA/Bk 48/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. Z. o zwrot kosztów przejazdu w sprawie ze skargi R. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego postanawia: oddalić wniosek o zwrot kosztów przejazdu;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę R. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 19 grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. skarżąca zwróciła się z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu na rozprawę w dniu 17 kwietnia 2018 r. ma trasie G.- B. w kwocie 16 złotych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.," strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. W myśl zaś art. 205 § 1 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.

Z powyższych regulacji wynika jednoznacznie, że możliwość uwzględnienia wniosku o zwrot kosztów postępowania istnieje wówczas, gdy strona skarżąca uzyskuje korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca, ponieważ wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 r. Sąd oddalił skargę skarżącej. W tych okolicznościach skarżącej nie przysługuje zwrot żądanych kosztów przejazdu.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 199, art. 200 i art. 160 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.