Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2716204

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 4 września 2019 r.
II SA/Bk 459/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 września 2019 r. sprawy ze skargi P. C. na zarządzenie pokontrolne P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zaprzestania prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów i nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. C. wywiódł do tut. Sądu skargę na zarządzenie pokontrolne P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. wydane dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zaprzestania prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów i nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od ww. skargi w wysokości 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi. W wezwaniu zakreślono termin 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz zawarto stosowne pouczenie (k. 5, 10-11). Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone na adres skarżącego wskazany w skardze (tj. ul. (...), A.) w dniu 5 lipca 2019 r. (k. 16). W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego, co wynika z informacji uzyskanej w dniu 24 lipca 2019 r. z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu (k. 17).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Na zasadzie art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość została w niniejszej sprawie ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. W przedmiotowej sprawie skarżący, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, nie uiścił wymaganego wpisu w ustawowym siedmiodniowym terminie, który upływał dnia 12 lipca 2019 r., co uzasadnia odrzucenie ww. skargi.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.