Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884141

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 2 sierpnia 2012 r.
II SA/Bk 448/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Wincenciak.

Sędziowie NSA: Mieczysław Markowski, Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi k.c. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.