II SA/Bk 443/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2718576

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 września 2019 r. II SA/Bk 443/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi H. O., G. S., S. S., Ł. S., J. D., L. S., K. S. i B. G. na decyzję Wojewody P. z (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zmiany w części orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

1. H. O. w imieniu własnym oraz reprezentując wszystkich pozostałych skarżących wniosła do sądu administracyjnego skargę na decyzję Wojewody P. z (...) marca 2019 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta S. z (...) stycznia 2019 r. nr (...), dotycząca zmiany w części orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w B. z (...) października 1964 r. nr (...) o wywłaszczeniu na rzecz państwa nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) o pow. 4693 m2 położonej na dzień wywłaszczenia przy ul. (...) - obecnie (...) i odszkodowaniu.

2. Zarządzeniem z 10 czerwca 2019 r. H. O. jako skarżąca i jednocześnie pełnomocnik współskarżących została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł i do uzupełnienia braków formalnych skargi przez podanie numerów PESEL stron wnoszących skargę i złożenie 4 brakujących odpisów skargi wraz z załącznikami, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisów zarządzeń pod rygorem odrzucenia skargi

3. W odpowiedzi na powyższe H. O. przedłożyła brakujące odpisy skargi oraz podała numery PESEL wszystkich skarżących. Jednocześnie poinformowała, że udzielone jej pełnomocnictwo cofnęli K. S., L. S. i B. G.

4. W związku z powyższym uchylono zarządzenie z 10 czerwca 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu i kolejnym zarządzeniem z 8 lipca 2019 r. wezwano H. O. jako skarżącą i jednocześnie pełnomocnika współskarżących G. S., S. S., Ł. S., J. D. oraz L. S., K. S. i B. G. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi. Nadto kolejnym zarządzeniem z 8 lipca 2019 r. zobowiązano L. S., K. S. i B. G. do wypowiedzenia się, czy podtrzymują skargę, a jeśli tak to do podpisania skargi pod rygorem jej odrzucenia również w terminie 7 dni.

5. Wezwania zostały skutecznie doręczone H. O. w dniu 10 lipca 2019 r. (k. 77), K. S. w dniu 10 lipca 2019 r. (k. 78), B. G. w dniu 12 lipca 2019 r. (k. 86) i L. S. w dniu 13 lipca 2019 r.

6. W dniu 15 lipca 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) L. S. złożyła do sądu administracyjnego skargę we własnym imieniu oraz jako pełnomocnik skarżących K. S. i B. G.

7. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili wpisu od skargi. Wpis ten nie wpłynął do chwili obecnej, co potwierdzone zostało przez Odział Finansowo - Budżetowy tutejszego sądu w piśmie z 28 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie został on spełniony, co obligowało sąd do odrzucenia skargi. Jako, że skarżący do uiszczenia wpisu byli wezwani solidarnie, co oznacza że uiszczenie wpisu przez któregokolwiek z nich zwalniałoby pozostałych skarżących z tego obowiązku, termin 7 dni był liczony od daty ostatniego doręczenia wezwania do uiszczenia tego wpisu, tj. od dnia 13 lipca 2019 r. Oznacza to, że termin do uiszczenia wpisu minął w poniedziałek w dniu 22 lipca 2019 r.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.