Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914007

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
II SA/Bk 402/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Sędziowie sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi G. T. Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej - oddala skargę.-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.