Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989334

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 26 lutego 2009 r.
II SA/Bk 397/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis.

Sędziowie: WSA Małgorzata Roleder (spr.), NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 lutego 2009 r. sprawy ze skargi J. B. Z. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie nakazania przedłożenia oceny stanu technicznego obiektu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.