II SA/Bk 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3023023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2020 r. II SA/Bk 371/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. sp. z o.o. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) marca 2020 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić z urzędu J. sp. z o.o. S. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka J. sp. z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) marca 2020 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu z dnia 14 maja 2020 r. wezwano skarżącą Spółkę do uiszczenia uzupełniającego wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (statut, odpis z KRS lub inny dokument), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 17 i 20). Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 26 maja 2020 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k.23). W dniu 26 maja 2020 r. skarżąca Spółka uiściła brakujący wpis sądowy od skargi, natomiast nie uzupełniła opisanych braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skarga powinna być podpisana przez skarżącego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a jeżeli pismo (w tym przypadku skargę) wnosi pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem (art. 46 § 3 p.p.s.a.). W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nie uzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że strona skarżąca została zobowiązana do uzupełnienia oprócz braków fiskalnych skargi również braków formalnych, jednakże pomimo informacji o skutkach niewywiązania z ww. obowiązków w ustawowym terminie i związanym z tym rygorem odrzucenia skargi, nie złożyła w wyznaczonym terminie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

Na marginesie należy jedynie zaznaczyć, że bieg terminu do uzupełnienia opisanych powyżej braków formalnych skargi nie uległ wstrzymaniu na mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. został następnie uchylony na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875). Przepis uchylający wszedł w życie w dniu 16 maja 2020 r., jednakże na mocy art. 68 ust. 6 ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, które nie rozpoczęły biegu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od dnia 24 maja 2020 r. Doręczenia opisanego na wstępie wezwania dokonano jednak już po tej dacie, tj. 26 maja 2020 r.

Z tych wszystkich względów sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu orzeczono w oparciu o przepis art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.