Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858082

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2014 r.
II SA/Bk 370/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.).

Sędziowie: NSA Grażyna Gryglaszewska, WSA Paweł Janusz Lewkowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi Miasta W. M. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.