Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897848

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 17 maja 2011 r.
II SA/Bk 370/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.).

Sędziowie: WSA Małgorzata Roleder, NSA Elżbieta Trykoszko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 maja 2011 r. sprawy ze skargi R. T. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) kwietnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.