Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851582

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 2 lipca 2014 r.
II SA/Bk 37/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mieczysław Markowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lipca 2014 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) listopada 2013 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe w sprawie,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.