Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722861

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 24 września 2019 r.
II SA/Bk 368/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.).

Sędziowie Asesor sądowy, WSA: Marcin Kojło, Marek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi Miasta B. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia (...) kwietnia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

2. zwrócić skarżącemu Miastu B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 100,00 (słownie: sto) złotych.,

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po rozpoznaniu reklamacji, określił Miastu B. - Prezydentowi Miasta B. za II kwartał 2018 r. opłatę zmienną w wysokości 7425 złotych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, w związku z pozwoleniem wodnoprawnym znak (...) z (...) października 2017 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Ł.

Podmiot zobowiązany wywiódł skargę na opisaną wyżej decyzję ostateczną, po czym pismem z 20 września 2019 r., złożonym przed datą wyznaczonej na dzień 24 września 2019 r. rozprawy sądowej, cofnął skargę, wnosząc o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje;

Postępowanie sądowe w sprawie podlegało umorzeniu wskutek skutecznego i dopuszczalnego cofnięcia skargi.

Z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że skarżący może cofnąć skargę a jej cofnięcie, co do zasady, wiąże sąd. Sąd może uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie sądu, w sprawie niniejszej cofnięcie skargi jest skuteczne, gdyż nie zachodzą przyczyny niedopuszczalności cofnięcia skargi.

Wobec skutecznego cofnięcia skargi Sąd na mocy art. 161 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł o umorzeniu postępowania sądowego. Z uwagi na cofnięcie skargi przed rozprawą, z urzędu orzeczono o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi (art. 232 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.