Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 czerwca 2018 r.
II SA/Bk 368/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. J. P. i D. P. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) kwietnia 2018 r. Nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

D. P. i S. J. P. wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący podnieśli, iż wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. Rodzina skarżących utrzymuje się z pracy na gospodarstwie rolnym o nieznanej powierzchni (brak ewidencji gruntów i brak decyzji w sprawie podatków), a dochód miesięczny z tego tytułu kształtuje się średnio na poziomie 500 zł. Wnioskodawcy nie uzyskują dopłat unijnych. Na majątek skarżących składa się dom o powierzchni (...) m2 oraz ww. nieruchomość rolna, a także (...) budynków gospodarczych oraz podstawowe maszyny rolnicze z lat 80 - tych, ciągnik i (...) sztuk bydła. Wnioskodawcy podali również, że nie posiadają żadnych zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Wydatki skarżących przedstawiają się następująco: woda - 16 zł, energia elektryczna - 178,31 zł, podatek za śmieci - 26 zł, podatek od nieruchomości - nieopłacony - brak decyzji, KRUS - 266 zł miesięcznie, opał - własne drzewo, ubezpieczenie gospodarstwa rolnego - 344 zł rocznie (k. 22-23).

Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania przedmiotowego uprawnienia stronie, jest wykazanie przez nią, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy spoczywa zatem ciężar dowodu, w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów postępowania bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe, sytuacja materialna skarżący uzasadnia tezę, iż nie są oni w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż ze złożonego oświadczenia wynika, że sytuacja materialna skarżących uzasadnia przyznanie im prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wnioskodawcy prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, a uzyskiwany przez nich miesięczny dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego wynosi około 500 zł. Rodzina skarżących posiada gospodarstwo rolne o nieznanej powierzchni (brak decyzji w zakresie wymiaru podatku). Wnioskodawcy nie uzyskują dopłat unijnych. Na majątek skarżących składa się dom o powierzchni (...) m2 oraz ww. nieruchomość rolna, a także (...) budynków gospodarczych oraz podstawowe maszyny rolnicze z lat 80 - tych, ciągnik i (...) sztuk bydła. Niski comiesięczny dochód nie zawsze wystarcza im na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Skarżący nie posiadają żadnych oszczędności.

Przedstawione okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu rodziny skarżących, a także brak zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż skarżący nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania w niniejszej sprawie, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.