Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851674

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 8 lipca 2014 r.
II SA/Bk 359/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sędziowie: WSA Małgorzata Roleder, NSA Elżbieta Trykoszko (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia w części należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.