Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585875

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 28 listopada 2018 r.
II SA/Bk 353/18
Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej, jako przesłanka przywrócenia terminu.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. z dnia (...) stycznia 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawia: odmówić przywrócenia terminu

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r. odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 28 czerwca 2018 r. oddalającego skargę M. S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. z dnia (...) stycznia 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia został doręczony skarżącemu w dniu 27 sierpnia 2018 r. (k. 103).

W dniu 31 sierpnia 2018 r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 4 września 2018 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał Skarżącego do podpisania zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. W związku z tym, iż Skarżący w zakreślonym terminie nie uzupełnił braku formalnego zażalenia w postaci jego podpisania, Sąd postanowieniem z dnia 5 października 2018 r. odrzucił powyższe zażalenie.

W dniu 12 października 2018 r. Skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnianie braków formalnych zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 22 sierpnia 2018 r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Uzasadniając powyższy wniosek wskazał, że jego sytuacja osobista jest szczególnie uciążliwa, albowiem od 19 czerwca 2018 r. przebywa na zwolnieniach lekarskich oraz przechodzi kolejne rehabilitacje, które odbywają się w placówkach lekarskich podczas pobytów stałych. W związku z powyższym, jak podkreślił, nie miał świadomości zaistnienia braków formalnych zażalenia oraz otrzymania wezwania w tym przedmiocie, o czym dowiedział się dopiero po otrzymaniu postanowienia o odrzuceniu jego zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

W świetle unormowań art. 87 oraz art. 86 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwana dalej: p.p.s.a.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: (1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; (2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; (3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin (w tym przypadku wniesienie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku); (4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; (5) powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2 p.p.s.a.).

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Artykuł 86 § 1 p.p.s.a. nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu sądu. Daje to sądowi możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, jakie uzna za istotne (por. postanowienie SN z dnia 22 lipca 1999 r., sygn. I PKN 273/99, OSNAP 2000, Nr 20, poz. 757). Dodatkowo podkreślić należy, że przepis art. 87 § 2 p.p.s.a. nie zobowiązuje do "udowodnienia" przez stronę podnoszonych okoliczności, ale do ich "uprawdopodobnienia". Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej.

Analizując złożony wniosek w kontekście opisanych powyżej przesłanek należy przyjąć, że Skarżący pomimo, że spełnił wymogi formalne wniosku o przywrócenie terminu to nie uprawdopodobnił okoliczności, że niedochowanie terminu do uzupełniania braków formalnych zażalenia na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku było przez niego niezawinione. Jako przyczynę uchybienia terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia skarżący wskazał przebywanie na zwolnieniach lekarskich od (...) czerwca 2018 r. oraz przechodzie rehabilitacji. Zauważenia jednak wymaga, że skarżący w żaden sposób nie podnosi i nie wskazuje przyczyn, dlaczego doręczenie mu wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z 5 września 2018 r. miałoby być nieskuteczne. Z akt sprawy wynika bowiem bezspornie, że przedmiotowe zażalenie skarżący odebrał osobiście w dniu 6 września 2018 r., co dokumentuje podpis skarżącego na zwrotnym potwierdzeniu odbioru - k.112. W tych okolicznościach trudno jest dać wiarę twierdzeniom skarżącego zawartym we wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, jakoby nie miał on świadomości zaistnienia braków formalnych zażalenia oraz otrzymania wezwania w tym przedmiocie. Ponadto zauważenia wymaga, że z obu zwolnień lekarskich dołączonych do akt sądowych na etapie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wynika, że skarżący może chodzić (patrz k. 83 i 84 akt sądowych), a to oznacza, że w tym czasie mógł on dokonywać czynności procesowych. W sprawie nie bez znaczenia jest i ten fakt, że przebywanie na zwolnieniach lekarskich nie przeszkodziło skarżącemu nie tylko w sporządzeniu wniosku o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia i nadania tego pisma w urzędzie pocztowym, ale i sporządzeniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. I to niezależnie od tego, czy czynności tych dokonał sam, czy przy pomocy innych osób. Podkreślenia bowiem wymaga, że skoro przywrócenie terminu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, to w stanie faktycznym niniejszej sprawy z takim przypadkiem nie mamy do czynienia. Przywrócenie terminu jest bowiem dopuszczalne wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych, występujących bez woli strony, okoliczności, które mimo dołożenia przez stronę odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności w terminie.

W ocenie Sądu, w realiach niniejszej sprawy, przesłanka braku winy strony nie została uprawdopodobniona, albowiem Skarżący wiedział o koniczności uzupełniania braków formalnych zażalenia na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku, albowiem w dniu 6 października 2018 r. osobiście odebrał wezwania w tym przedmiocie.

Biorąc powyższe pod uwagę, na mocy art. 86 § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.