Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720906

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 września 2019 r.
II SA/Bk 349/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sędziowie: NSA Grażyna Gryglaszewska, Asesor sądowy, WSA Marcin Kojło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 września 2019 r. sprawy ze skargi Miasta B. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia (...) kwietnia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

2. zwrócić skarżącemu Miastu B. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu wpisu od skargi.,

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące Miasto B., reprezentowane przez Prezydenta Miasta B., wniosło skargę na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...), określającą Prezydentowi Miasta B. za okres I kwartału 2018 r. opłatę zmienną w wysokości 3054 zł za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód (ul. (...), przy (...) w B.) w związku z pozwoleniem wodnoprawnym znak: (...) z dnia (...) listopada 2012 r. wydanym przez Starostę M.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 13 września 2019 r. (wpłynęło do Sądu w dniu 16 września 2019 r.), przed datą wyznaczonej na dzień 19 września 2019 r. rozprawy sądowej, skarżący cofnął skargę, wnosząc o umorzenie postępowa sądowego. Na rozprawie w dniu 19 września 2019 r. pełnomocnicy organu wyrazili zgodę na cofnięcie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe w sprawie podlegało umorzeniu wskutek skutecznego i dopuszczalnego cofnięcia skargi.

Z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) wynika, że skarżący może cofnąć skargę, a jej cofnięcie, co do zasady, wiąże sąd. Sąd może uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne, gdyż nie zachodzą przyczyny niedopuszczalności jej cofnięcia.

Zgodnie więc z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Z uwagi na wystąpienie przesłanek wskazanych w tym przepisie, orzeczono jak w sentencji.

O zwrocie wpisu orzeczono na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.